Worshipping Places / Prominent Mandirs in the Dhanbad
 
Bhui Phor Mandir Dhanbad Govindpur Rd. P.O.:K.G.Ashram
Shakti Mandir Joraphatak Road, Dhanbad
Shree Shyam Mandir Lal Bazar, Jharia, Dhanbad
Maa Kalyaneshwari Mandir Maithon, West Bengal
Shre Ranisati Mandir Laxmania More, Jharia, Dhanbad
LaxmiNarayan Mandir Dhansar Chowk, Dhanbad
Tirupati Balajee Mandir Jagjeevan Nagar, Dhanbad
Mahavir Mandir J.P.Chowk, Bank More, Dhanbad
Lilori Dham Mandir Katrasgarh, Dhanbad
Ram Mandir Joraphatak Road, Dhanbad
Ras Mandir Govindpur, Dhanbad
Kali Mandir Jharia, Dhanbad